Start arrow Planowanie Produkcji
Planowanie Produkcji
[obrazek]


PLAPO zaoczne

PROWADZĄCY PRZEDMIOT: mgr inż. Ewa Kołodziejuk

KONSULTACJE
: ZTP (ul. Konwiktorska 2) pok. 215

Czytaj całość
 
Harmonogram zajęć laboratoryjnych PLAPO zaoczne

Ćwiczenia projektowe: ... 10 zajęć 2-godzinnych
godz. xx:15-xx:00 - grupa 1
godz. xx:15-xx:00 - grupa 2

Nr ćw. Data Tytuł ćwiczenia  Punkty
Zad
1 xx.xx.2014  Obliczanie objętości publikacji
3
2 xx.xx.2014  Obliczanie wymiarów opraw 3
3 xx.xx.2014  Wykonanie impozycji cz. 1 4
4 xx.xx.2014  Wykonanie impozycji cz. 2 (METRIX) 4
5 xx.xx.2014  Obliczanie zużycia materiałów cz. 1 5
6 xx.xx.2014  Obliczanie zużycia materiałów cz. 2
5
7 xx.xx.2014  Karta technologiczna cz. 1 5
8
xx.xx.2014
 Karta technologiczna cz. 2 5
9 xx.xx.2014  Harmonogram produkcji
6
10 xx.xx.2014  Zajęcia uzupełniające ---
RAZEM (maksymalnie): 40

Czytaj całość
 
ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU PLAPO zaoczne

Kolokwium pisemne

część 1 - pytania teoretyczne (30 p.)
część 2 - zadania praktyczne (30 p.)
Należy uzyskać min. 16 p. za każdą z części kolokwium

Ćwiczenia projektowe

Zaliczenie na podstawie sprawozdań oddawanych po każdym ćwiczeniu. Sprawozdania należy dostarczyć prowadzącemu nie później niż w terminie kolejnych zajęć.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie w sumie za wszystkie ćwiczenia minimum 51% punktów.

Zasady ustalania oceny łącznej z przedmiotu

Suma punktów uzyskanych z części 1 i 2 kolokwium oraz z ćwiczeń.

Punkty

OCENA
91 – 100% 5,0
81 – 90% 4,5
71 – 80% 4,0
61 – 70% 3,5
51 – 60% 3,0
poniżej 50% 2,0

Czytaj całość
 
SPIS LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ PLAPO zaoczne

Publikacje:
■   praca zbiorowa: Poligrafia – procesy i technika, COBRPP, Warszawa 2002
■   Chuch German, Systemy produkcyjne w poligrafii, COBRPP, Warszawa 2007
■   Sara McKibben, Julie Shaffer, Web-to-print - pierwsze kroki, COBRPP, Warszawa 2009
■   Stefan Jakucewicz, Papier w poligrafii, Inicjał, Warszawa 1999
■   Stefan Jakucewicz, Papier do drukowania - właściwości i rodzaje,  Michael Huber Polska, Warszawa 2010
■   Stanisław Ciupalski, Maszyny drukujące konwencjonalne, OW PW, Warszawa 2001
■   Stanisław Ciupalski, Maszyny offsetowe zwojowe, OW PW, Warszawa 2000
■   Dave Clossey, Jean-Marie Hershey, Procesy introligatorskie i wykończeniowe współczesnej poligrafii, COBRPP, Warszawa 2008
■   Bogdan Kamiński, Cyfrowy prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe, Warszawa 1999

Czasopisma:
Wydawca: http://www.wydawca.com.pl
Poligrafika: http://www.poligrafika.pl
Świat Druku: http://www.swiatdruku.com.pl
Świat Poligrafii: http://swiatpoligrafii.pl
Opakowanie: http://www.opakowanie.net 

Normy:
■   PN-84/P-55001 Druki. Podział.
■   PN-83/P-55050 Druki. Zasady doboru wymagań.
■   PN-72/P-55020 Formaty gazet.
■   PN-74/P-55021 Formaty książek, broszur i czasopism.
■   PN-75/P-55022 Formaty kolumn książek, broszur i czasopism.
■   BN-76/7440-03 Zasady formowania kolumn książek, broszur i czasopism.
■   PN-78/N-01222/08 Kompozycja wydawnicza książki. Okładka i obwoluta.

Czytaj całość